Get Adobe Flash player

Windex


WINDEX (Wind resources and forecasting in complex terrain of Croatia), istraživačko-razvojni projekt kojem je područje interesa primjena i razvoj numeričkih modela u procesu korištenja energije vjetra.


Alternative non-flash content of
www.windex.hr

----------------------------------------------
IMPORTANT!!!
THIS SITE IS PRIMARILY DONE IN FLASH. IF YOU DON'T HAVE FLASH INSTALLED, PLEASE CLICK ON "Get Adobe Flash Player" image above.
If you use Internet Explorer 7 or 8 and see this text only page - check the yellow security bar above and click on it to allow to see the blocked Flash content.
Please use browser that supports Adobe FLASH to see real content and visual works.
VAZNO!!!
OVAJ WEB SITE JE NAPRAVLJEN U FLASHu. AKO NEMATE INSTALIRAN FLASH, KLIKNITE NA "Get Adobe Flash Player" slicicu iznad. Ako koristite Internet Explorer 7 ili 8 i vidite samo ovaj tekstualni prikaz stranice - provjerite zutu traku iznad i kliknite na nju kako bi dozvolili prikaz blokiranog Flash sadrzaja. Molimo koristite preglednik koji podrzava Adobe FLASH kako bi vidjeli imali pravi vizualni sadrzaj.

This is TEXT ONLY page.
Ovo je samo tekstualna stranica.

----------------------------------------------
----------------------------------------------

HRVATSKI | ENGLISH


Sadržaj tekstualne stranice:


O projektu
Atlas vjetra
Prognoza vjetra
Misija
Partneri
Gospodarstvo i zajednica
Podrška projektu
Kontakt
O PROJEKTU

Područje interesa istraživačko-razvojnog projekta WINDEX (Wind resources and forecasting in complex terrain of Croatia) je primjena i razvoj numeričkih modela u procesu korištenja energetskog potencijala vjetra.

Iako u Hrvatskoj postoji značajan energetski potencijal vjetra, sadašnja proizvodnja električne energije iz tog izvora nije u skladu s nacionalnom strategijom održivog razvoja i globalnim naporima za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. U svrhu smanjenja nesigurnosti vezane uz korištenje energije dobivene od vjetra na nacionalnoj razini, ovaj projekt ima dva specifična cilja: predlažem. Da bismo smanjili nesigurnost vezanu uz korištenje energije dobivene od vjetra na nacionalnoj razini, projekt ističe dva dva specifična cilja:

1. izradu atlasa vjetra, tj. procjenu prostorne razdiobe energetskog potencijala vjetra na području Hrvatske
2. razvoj optimalnog sustava za lokalno specifičnu kratkoročnu prognozu smjera i brzine vjetra, te turbulencije.

Ciljevi ovog dvogodišnjeg projekta će se postići uz intenzivnu upotrebu najsuvremenijih numeričkih modela atmosfere te naprednih konvencionalnih i daljinskih sustava mjerenja u suradnji s vodećim istraživačima iz Europe i SAD-a.


ATLAS VJETRA

Izravna i najtočnija metoda određivanja energetskog potencijala vjetra na nekoj lokaciji je uspostava višegodišnjih mjerenja njegove brzine i smjera. No zbog velike prostorne promjenjivosti vjetra i brojnih lokalnih termičkih i mehaničkih utjecaja na strujanje izmjereni podaci reprezentativni su samo za relativno malo područje oko mjerne lokacije. Drugi znanstveno utemeljen način dobivanja klimatski reprezentativne prostorne razdiobe energetskog potencijala vjetra je korištenje numeričkih modela atmosfere. Tom se načinu pristupa ako se mjerenje vjetra na optimalno gustoj mreži točaka isključi zbog velikih troškova.

Prostorna razdioba energetskog potencijala vjetra procijenjena je korištenjem meteorološkog modela za simulaciju atmosfere ALADIN/HR, koji se u Hrvatskoj razvija od 1995. godine. Prvo se izmjereni podaci iz cijelog svijeta, arhivirani u Europskom centru za srednjoročnu prognozu vremena (European centre for medium range forecast, ECMWF), koriste za simulaciju globalnog stanja atmosfere. Potom se ti prilagođavaju regionalnoj interpretaciji modelom ALADIN/HR na mrežu točaka od 8 km horizontalne razlučivosti, odnosno metodom dinamičke adaptacije ALADIN/HR/DADA na mrežu točaka od 2 km horizontalne razlučivosti.

Rezultat primjene tog postupka daje procjenu smjera i brzine vjetra na svim visinama iznad tla za razdoblje od 10 godina svakih 60 minuta. Na slici je prikazan primjer rezultata srednje brzine vjetra kroz 10 godina na 10 m iznad tla nad područjem Hrvatske. Uspješnost prostorne razdiobe vjetra verificirana je dostupnim podacima koji pokazuju prosječnu srednju kvadratičnu pogrešku u procjeni srednje brzine vjetra od oko 0,3 ms-1. Download: Detaljan stručni opis metode procjene brzine vjetra modelom ALADIN/HR kao i provjere njezine točnosti.


PROGNOZA VJETRA

Primarni cilj ovog dijela projekta je identifikacija optimalnog sustava za lokalno specifičnu prognozu vjetra u našem području za potrebe korištenja energije vjetra. Stoga će početne aktivnosti težiti boljem razumijevanju karakteristika bure, jer je bura osnovni izvor energije vjetra u obalnom području i njegovu zaleđu, a to su ujedno i područja najvećeg energetskog potencijala vjetra u Hrvatskoj. Vrlo lokalna prognoza vjetra, a posebno bure, od iznimne je važnosti za predviđanje proizvodnje energije iz vjetra, kao i za procjenu sigurnosnih i infrastrukturnih rizika (npr. isključivanje vjetroagregata pri prevelikim brzinama vjetra).

Stoga će se u sklopu ovog dijela projekta organizirati tromjesečni period specijalnih mjerenja na Pometenom brdu u zaleđu Splita. Mjerni stup u vlasništvu tvrtke "Končar-Obnovljivi izvori d.o.o." na toj lokaciji bit će opremljen s nekoliko ultrasoničnih anemometara s vremenskom razlučivosti do 20 Hz. Mjerenja će se izvoditi u suradnji s Energetskim institutom "Hrvoje Požar" i Geofizičkim zavodom "Andrija Mohorovičić" Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim mjernog stupa Državni hidrometeorološki zavod će na lokaciju postaviti napredni sustav mjerenja smjera i brzine vjetra u prizemnom graničnom sloju (do 1000 m visine nad tlom) putem mjernog sustava SODAR (Sound detection and ranging).

Odabrane situacije bure bit će analizirane prikupljenim podacima i simulirane WRF-LES (large eddy simulation) modelom prizemnog graničnog sloja u istraživačkom modu (cca. 100 m horizontalne razlučivosti), s posebnom pažnjom usmjerenom na procese pri početku i kraju same epizode, pojavu maksimalne brzine vjetra i turbulencije te na disipaciju energije. Dvije dodatne metode također će se testirati za slučajeve bure i vjetra općenito: MOS (model output statistics) i gniježđenje mezoskalnog modela ALADIN i modela CFD (computational fluid dynamics). Pri testiranju tih metoda koristit će se dugogodišnji niz arhiviranih podataka kao i mjerenja prikupljena na Pometenom brdu. Istraživanje će biti realizirano putem istraživačkih boravaka u vodećim centrima za energiju vjetra u Europi i SAD-u te putem intenzivne nacionalne znanstvene suradnje.


MISIJA

Održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja budućih generacija – je već duži niz godina jedan od osnovnih ciljeva EU. Potreba da se ublaže posljedice klimatskih promjena i politička nesigurnost tradicionalnih izvora energije istaknuli su obnovljive izvore energije – s najznačajnijim doprinosom energije vjetra – kao jednu od glavnih smjernica strategije održivog razvoja EU.

Općeniti ciljevi projekta WINDEX su ublažavanje posljedica klimatskih promjena, doprinos stvaranju novih mogućnosti održivog ekonomskog razvoja Hrvatske i nacionalni iskorak prema vodećoj poziciji EU na svjetskom tržištu obnovljivih izvora energije.


PARTNERI

Projektni tim čini grupa komplementarnih institucija s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u području svog djelovanja:

1. Državni hidrometeorološki zavod – DHMZ (http://meteo.hr), Hrvatska, voditelj projekta

DHMZ je temeljna ustanova za meteorologiju i hidrologiju na području Hrvatske s dugom tradicijom (osnovan 1947. godine) u prognozi vremena i primijenjenim atmosferskih znanostima. DHMZ aktivno sudjeluje u više europskih meteoroloških projekata i snažno podupire znanstveni razvoj mladih istraživača (trenutno 22 studenta poslijediplomskih studija). DHMZ je nacionalni i stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (SMO) od 1992. godine.

DHMZ je voditelj projekta WINDEX, odgovoran za implementaciju projekta, koordinaciju i administrativno vođenje, a uključen je i u sve znanstvene aktivnosti na projektu.


2. RISØ National Laboratory of the Technical University of Denmark National – RISØ (www.risoe.dk), Danska

RISØ, centar izvrsnosti u području obnovljivih izvora energije ima 653 zaposlenika uključena u mnogobrojne europske, svjetske i nacionalne projekte. RISØ je partner odgovoran za transfer znanja (know-how) u području sustava za kratkoročnu prognozu proizvodnje energije iz vjetra razvijenog u okviru europskog projekta ANEMOS (http://anemos.cma.fr). Dr.sc. Gregor Giebel je bio aktivno uključen u nekoliko EU projekata s ciljem objedinjavanja znanosti i tehnologije u području energije vjetra, a bio je i voditelj dijela ANEMOS projekta vezanog za kratkoročnu prognozu vjetra. Dr.sc. Gregor Giebel je objavio više od 25 članaka iz područja energije vjetra.


3. Desert Research Institute – DRI (www.dri.edu), SAD

DRI je neprofitni istraživački institut sustava za visoko obrazovanje u Nevadi, SAD s oko 300 znanstvenih projekta u prosjeku. Izv. prof. Darko Koračin ima veliko iskustvo u simulacijama i analizi vjetra i turbulencije u prizemnom graničnom sloju za potrebe raznih okolišnih tehnologija te je publicirao više od 40 članaka s međunarodnom recenzijom.

DRI je partner odgovoran za transfer znanja na polju analize i simulacije jakih vjetrova i turbulencije.


4. Energetski institut “Hrvoje Požar” – EIHP, www.eihp.hr), Hrvatska

EIHP je neprofitna multidisciplinarna znanstvena institucija u vlasništvu Republike Hrvatske. Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost je integralni dio EIHP-a te aktivno sudjeluje na više od deset međunarodnih istraživačkih projekata.

EIHP je partner odgovoran za pripremu i analizu podataka sa lokacije Pometeno brdo kao i za mikroskalno modeliranje te diseminaciju rezultata. László Horváth, dipl. ing., ima značajno iskustvo u izvedbi terenskih mjerenja i analizi podataka kao i u upotrebi mikroskalnih modela strujanja. Publicirao je više od 25 stručnih radova i konferencijskih priopćenja.Pridruženi član projekta je Geofizički zavod "Andrija Mohorovičić" – AMGI. Začeci Geofizičkog odsjeka padaju u davnu 1861. godinu organiziranjem prvih sustavnih meteoroloških motrenja u Hrvatskoj. Danas je AMGI vrlo aktivan u istraživanjima vezanim za mesoskalnu meteorologiju i planetarni granični sloj atmosfere. Prof. dr. sc. Branko Grisogono je stručnjak za prizemni granični sloj, atmosferske težinske valove te planinsku i obalnu meteorologiju. Proveo je više od 15 godina u SAD-u i Švedskoj prije povratka u Hrvatsku.


Prvi cilj projekta – procjena prostorne razdiobe energetskog potencijala vjetra u Republici Hrvatskoj – provest će se samostalno na DHMZ-u. Drugi će se cilj projekta postići intenzivnom suradnjom svih institucija, nacionalnom i međunarodnom suradnjom te istraživačkim boravcima u RISØ i DRI.


INDUSTRIJA I ZAJEDNICA

Projekt WINDEX je zamišljen kao sinergija nacionalne istraživačke i gospodarske zajednice u području obnovljivih izvora energije, odnosno energije vjetra, sa ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji te smanjenja štetnih posljedica klimatskih promjena. Rezultati projekta će putem detaljne procjene energetskog potencijala vjetra u Hrvatskoj pridonijeti boljoj integraciji vjetroenergije u nacionalnu elektroenergetsku mrežu. Nadalje, rezultati projekta će omogućiti implementaciju sustava za pouzdaniju prognozu smjera i brzine vjetra za nekoliko dana unaprijed, s posebnim naglaskom na snagu, mahovitost i turbulentnost bure na našem priobalnom području. Na taj će način rezultati projekta smanjiti nesigurnost pri planiranju i gospodarenju tržištem energije. Nadalje, točno i pouzdano predviđanje vjetrovnih prilika od neposrednog je značaja i za društvenu zajednicu, cestovni, pomorski i zračni promet, nuklearnu sigurnost, onečišćenje zraka, mora i tla, požare raslinja, agronomsku djelatnost, turizam i dr.

Postizanjem svojih ciljeva projekt WINDEX će bolje povezati vodeće partnere u istraživačkoj zajednici, industriji i gospodarstvu te poduprijeti nove mogućnosti održivog ekonomskog razvoja Republike Hrvatske.


PODRŠKA PROJEKTU

Projekt WINDEX podržavaju nacionalna istraživačka infrastruktura te vodeći gospodarski subjekti u području obnovljivih izvora energije.

Osnovnu podršku projekt je dobio zahvaljujući fondu "Jedinstvo uz pomoć znanja" (www.ukf.hr) i partnerstvu sa HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o. (http://www.hep.hr/oie/onama/default.aspx). Realizaciju mjernog eksperimenta na lokaciji Pometeno brdo podržava tvrtka Končar-Obnovljivi izvori d.o.o. (http://www.koncar.hr) , a značajnu podršku projektu daje i sam DHMZ.

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity through Knowledge Fund – UKF) je pokrenulo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u ime Vlade Republike Hrvatske, a poduprla ga je kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja Svjetska banka zajmom br. 7320-HR. U skladu sa sloganom „Spajanje – suradnja – stvaranje“ misija je Fonda ujediniti hrvatske znanstvene i stručne potencijale u domovini i dijaspori u izgradnji društva utemeljenog na znanju.

HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o. je tvrtka kćerka Hrvatske elektroprivrede d.d., osnovana u listopadu 2006. godine sa svrhom grupiranja i podupiranja projekata temeljenih na obnovljivim izvorima energije. Misija tvrtke HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o je istraživanje i razvoj, izgradnja, financiranje i eksploatacija obnovljivih izvora energije radi osiguranja pouzdane i ekonomične proizvodnje električne energije i ostvarenja ciljeva održivog razvoja i zaštite okoliša HEP grupe. HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o. nastoji biti vodeći investitor i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije u regiji kao i nositelj hrvatskog elektroenergetskog klastera u području korištenja obnovljivih izvora energije.

Rezultate procjene energetskog potencijala vjetra HEP OIE će koristiti kao mjerodavnu podlogu za razvoj projekata iskorištavanja energije vjetra u svrhu proizvodnje električne energije. HEP OIE trenutno razvija sedam takvih projekata ukupne instalirane snage 325 MW, a uz to ima u planu i razvoj mnogih drugih. Za projekte u inicijalnoj fazi razvoja ta će meteorološka podloga služiti kao osnovna i pouzdana pretpostavka za odabir kvalitetnih lokacija. Za projekte u naprednijim fazama razvoja analizirani parametri vjetra koristit će se zajedno s podacima sa same lokacije za procjenu vjetropotencijala i pri odabiru vjetroagregata. HEP OIE izrazito podržava ovakve projekte i smatra da će oni pridonijeti boljem i kvalitetnijem razvoju projekata vjetroelektrana.

Tvrtka Končar-Obnovljivi izvori d.o.o. (Končar-OI) je u 100%-tnom vlasništvu Končar-Elektroindustrije d.d. Končar-OI osnovana je s osnovnim zadatkom da investira u vjetroelektranu snage 16 MW koja će se graditi na lokaciji Pometeno brdo u zaleđu Splita, te po njezinom završetku njome upravlja i prodaje proizvedenu električnu energiju. Druga zadaća tvrtke je razvijati nove projekte iz područja obnovljivih izvora.


KONTAKT

Dr. sc. Kristian Horvath
Grič 3,
10000 Zagreb,
Hrvatska
Tel: ++385-1-4565752
Fax: ++385-1-4565630
Email: info(@)windex.hr


Projekt podržavaju:
HEP, Končar, UKF, MZOŠ, ZLS

Partneri na projektu
DHMZ, RISØ, EHIP, DRI, GFZ


--------------------------------------------
WINDEX / English
--------------------------------------------

Windex


Content of text only web page:

The project
Wind atlas
Wind forecasting
Mission
Partners
The industry and the community
Project support
Contact
The project

The field of interest of the research project WINDEX (“Wind resources and forecasting in complex terrain of Croatia”) is the development and application of numerical models in the process of wind energy utilization.

Despite the fact that Croatia has significant natural resources of wind energy, especially in mountainous regions, the current wind energy production share falls short of the national strategy for sustainable development and global efforts for mitigating climate change threats. In order to contribute to the national wind energy potential assessment and reduce meteorological uncertainties related to wind energy exploitation, the project will address the following objectives:
1. Estimating wind climate of Croatia
2. Identifying the best options for implementing next generation site-specific short-range wind forecasting system in complex terrain of Croatia

The project goals will be reached through extensive use of state-of-the-art numerical models and advanced measurement techniques, facilitated by the collaboration of experts from the Croatian Diaspora as well as other international and national project partners from the EU and USA.


Wind atlas

The most direct and accurate method of wind resource estimate is the use of wind speed and direction measurements over a period of several years. However, due to high spatial variability of wind and numerous thermal and mechanical influences on airflow, the measured data is representative only for a relatively small area surrounding the measurement location.

The other, scientific method for a climatologically representative estimate of wind resource is the use of numerical models, applied in cases where measurements on an optimally dense network of stations are not feasible. The spatial distribution of wind resource is estimated with the use of the meteorological numerical model for simulation of the atmosphere ALADIN/HR, which has been locally developed since 1995. First, globally measured data, archived in the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), is used for the simulation of atmosphere worldwide. This data is then prepared for regional interpretation with the use of the ALADIN/HR model on the 8 km grid resolution, through the dynamic adaptation method ALADIN/HR/DADA to the 2 km grid resolution.

The result of the procedure provides an estimate of wind speed and direction on all altitudes above ground level (AGL) over a 10-year period, with 60-minute frequency. For example, a figure shows the 10-yearly mean wind speed at 10 m AGL over Croatia. The results were verified with available measured data in the area and indicate the average root mean square error in wind resource estimate of roughly 0.3 ms-1.

Download: A detailed professional description of wind resource estimate with the use of the ALADIN/HR model, as well as its verification.


Wind forecasting

The main goal of this part of the project is to identify the optimal wind forecasting system in our region for wind energy utilization purposes.

Therefore, primary focus is to improve the understanding of bora wind characteristics, since bora is the main source of wind energy in the coastal region and its hinterland, which are also areas of highest wind resource in Croatia. In addition, local detailed prediction, especially of bora, is the most critical issue for wind energy prediction, both in terms of production and the security of operations and infrastructural risks (e.g. switching wind turbine ON/OFF in strong wind events). Therefore, a special measurement field campaign over a period of 3 months will be organized at the location of Pometeno Brdo, in the hinterland of Split. A wind mast owned by Končar-Obnovljivi izvori d.o.o. will be set up with several ultrasonic wind measurements with measurement frequency up to 20 Hz, in cooperation with Energy Institute Hrvoje Požar and the Andrija Mohorovičić Geophysical Institute of the Faculty of Science, University of Zagreb. Furthermore, the Meteorological and Hydrological Institute will measure wind speed and direction in the planetary boundary layer (up to 1000 m AGL) with the advanced remote sensing measurement system SODAR (Sound detection and ranging).

Selected cases of bora will be analyzed in terms of available data and simulated via the WEF LES ("large eddy simulation") model of the planetary boundary layer in the research mode (~100s meters of horizontal resolution). Special emphasis will be on processes in the beginning and closing stages of the episode, the appearance of maximum wind speed and turbulence and the dissipation of energy. Two more methods will be used to test for bora events in general: MOS (model output statistics) and nesting of the mesoscale model ALADIN and a CFD ("computational fluid dynamics") model. Both the series of measurements done over a longer period of time and the measurements collected during the field experiment will be used for testing and verification of these measurements. The research will be performed through research stays in leading wind energy centers in Europe and the USA as well as through intensive national scientific collaboration.


Mission

Sustainable development – development that meets the needs of the present without compromising those of future generations – has been at the core of the European Union’s (EU) objectives since its beginnings. Sustainable orientation and mitigation of global climate change threats have made renewable energy – with the most significant contribution from wind energy – a top objective of the EU sustainable development strategy.

The overall goal of the WINDEX project is mitigation of climate change threats, contribution to sustainable economic growth of Croatia and stimulation of a national step towards joining the leading position of the EU in the global renewable energy market.


Partners

The project team is comprised of a group of complementary institutions with long-term international experience in their fields of expertise.

1. Meteorological and Hydrological Service – DHMZ (http://meteo.hr), Croatia

Founded in 1947, DHMZ is the primary institution for meteorology and hydrology in Croatia with a long tradition in weather forecasting and applied atmospheric sciences. DHMZ actively participates in several pan-European meteorology projects and strongly supports young researchers currently staffing 22 postgraduate students. DHMZ is a national and permanent representative of Croatia in the World Meteorological Organization (WMO) since 1992. DHMZ is the administering organization responsible for the implementation of the proposed work, co-ordination and administrative tasks, involved in all research activities on the project.


2. RISØ National Laboratory of the Technical University of Denmark National – RISØ (www.risoe.dk), Denmark

RISØ, a center of excellence for renewable energy, with a total of 653 employees involved in numerous European and global projects. RISO is the partner responsible for the transfer of know-how in the field of short-range wind power forecasting systems, developed in the framework of the recent pan-European ANEMOS project (http://anemos.cma.fr). Senior Scientist Gregor Giebel, Ph.D. has been involved in several EU projects merging science and technology for wind energy, and has been the work package leader of the ANEMOS project for short-range wind forecasting. Mr. Giebel has published more then 25 papers in the field of wind power meteorology.


3. Desert Research Institute – DRI (www.dri.edu) USA

DRI is a nonprofit research campus of the Nevada System of Higher Education with an average of 300 scientific research projects and $50 million in total annual revenue. Res.Prof. Darko Koračin has exceptional expertise in simulating winds and turbulence in surface layer and high-resolution data analysis for a range of environmental applications and has published more then 40 peer-reviewed journal papers. DRI is the partner responsible for knowledge transfer in the field of analysis and simulation of strong winds and turbulence.


4. Energy Institute Hrvoje Požar – EIHP, (www.eihp.hr), Croatia

EIHP is a non-profit multidisciplinary institution owned by the Republic of Croatia. The Department for Renewable Energy Sources and Energy Efficiency is an integral part of EIHP and actively participates in numerous international R&D projects. EIHP is the partner responsible for wind tower data acquisition and analysis, as well as microscale modelling and dissemination of results. Mr. Laszlo Horvath has considerable experience in the installation of high-resolution wind data measurements and analysis as well as in the use of physical microscale models. He has published more then 25 professional papers and contributions.

The associated partner on the project is the Andrija Mohorovičić Geophysical Institute – AMGI. The founding of the Department of Geophysics dates back to 1861 when the first organized meteorological measurements in Croatia were carried out. Nowadays, AMGI is very active in research related with mesoscale meteorology and atmospheric planetary boundary layer. Prof. dr.sc. Branko Grisogono is an expert in boundary-layers, atmospheric buoyancy waves, coastal and mountain meteorology who spent more then 15 years in the USA and Sweden before returning to Croatia.

The first goal of the project, the assessment of the wind atlas of Croatia, will be performed at DHMZ. The second goal of the project will be reached through extensive collaboration with all project partners, through national and distance collaboration as well as research stays in RISØ and DRI.


The industry and the community

The project results are envisaged to stimulate synergies between national research and industrial communities in the field of renewable and wind energy, with the general aim of increasing the share of renewable energy in total energy consumption and therefore mitigating climate change threats. The project results related to wind resource estimates in Croatia will contribute to better integration of wind energy in the national electric transmission grid. Furthermore, the project results will enable the implementation of the enhanced wind forecasting system for better accuracy of forecasts for horizons of several days ahead, with special emphasis on the strength, gustiness and turbulence of bora in our coastal and hinterland areas. In this way, the project will reduce uncertainties related to planning and trading in the energy market. In addition, the enhancement of forecast quality is of direct importance for the societal community, ground, sea and air traffic, nuclear security, air, sea and soil pollution, fires, agronomy, tourism, etc.

Through the achievement of its goals, the WINDEX project will better integrate the leading partners in the research and industrial communities, as well as support novel possibilities of the sustainable economic growth of Croatia.


Project support


The WINDEX project is supported by the national research infrastructure and leading industry players in the field of renewable energy.

The basic support is provided through the "Unity through knowledge" fund (www.ukf.hr) and partnership with HEP-Obnovljivi Izvori Energije d.o.o. (http://www.hep.hr/oie/onama/default.aspx). The measurement campaign on location of Pometeno brdo is supported by Končar-Obnovljivi Izvori d.o.o. (http://www.koncar.hr). Significant in-kind support to the project is provided by DHMZ itself.

The Unity through Knowledge Fund (UKF), established by the Government of Croatia and represented by the Ministry of Science, Education and Sports is supported by the World Bank Loan Nr. 7320-HR. Under the motto Connectivity – Cooperability – Creativity, UKF’s mission is to unify the scientific and professional potentials in Croatia and the Diaspora for the development of the society based on knowledge.

HEP Obnovljivi izvori energije (HEP Renewable Energy Sources) d.o.o. is a daughter company of Hrvatska Elektroprivreda and was founded in October 2006 for the purpose of grouping and supporting renewable energy projects. The mission of HEP OIE is research and development, financing and exploitation of renewable energy sources in order to secure reliable and economic electricity production and to meet HEP Group objectives of sustainable development and environmental protection. HEP OIE aims to be the leading investor and producer of electricity from renewable energy sources in the region as well as the leader of the Croatian electricity cluster in the field of renewable energy sources.

HEP OIE will utilize wind resource maps as a competent basis for the development of wind energy projects for electricity production. HEP OIE is currently running seven such projects, totaling 325 MW of capacity, with a plan to develop many more. For projects in the initial phase of development, wind resource maps will serve as a basis for reliable selection of potential wind farm locations. For projects in mature stages of development, the analyzed wind climate parameters will be used with on-site measured data for assessment of wind resource and selection of wind turbines. HEP OIE is determined to support these types of projects and considers them to be strong contributors to a better and more accurate development of wind energy projects.

Končar-obnovljivi izvori d.o.o. is a company owned by Končar-Elektroindustrija d.d. Končar-OI was founded with a primary goal to invest in a 16 MW wind farm at the location of Pometeno brdo in the hinterland of Split, as well as to operate and trade the produced electric energy upon installation. The company has additional goals to develop new projects in the field of renewable energy.


CONTACT

Dr. sc. Kristian Horvath
Grič 3,
10000 Zagreb,
Hrvatska
Tel: ++385-1-4565752
Fax: ++385-1-4565630
Email: info(@)windex.hr


Project supported by:
HEP, Končar, UKF, MZOŠ, ZLS

Partners on the project
DHMZ, RISØ, EHIP, DRI, GFZ